โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
โปรแกรมบัญชี สำหรับธุรกิจ SMEs ในราคาที่เหมาะสม เป็น Small Business Accounting Software เพื่อการทำบัญชีได้อย่างละเอียดทุกขั้นตอน ช่วยประหยัดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก และประหยัดทรัพยากรบุคคล ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

 

 

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs Accounting Software ที่ครอบคลุมด้วยระบบการทำงานถึง 20 ระบบ ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก ทั้งระบบเชื่อมโยงถึงกันช่วยลดการ ทำงานที่ซ้ำซ้อน สามารถตรวจสอบทางเดินเอกสาร รวมถึงการ Drill Down Daily Report ดูสถานะและประวัติของเอกสารได้ และสามารถจัดสั่งพิมพ์แบบฟอร์มเพื่อเป็นหลักฐานได้ทุก ขั้นตอน การบันทึกข้อมูลแบบ Real Time โดยหลังการบันทึกซื้อ-ขายสินค้าจะมีผลกับระบบ สต๊อกสินค้า การตั้งหนี้ของเจ้าหนี้เพื่อรับรู้ค่าใช้จ่าย การรับรู้รายได้จาการขายสินค้ากับลูกค้า

การตรวจสอบรายงานสถานะหนี้ ระบบรับ-จ่ายเงิน/โอน/บัตรเครดิต พิมพ์เช็คจ่าย รายงาน ภาษีซื้อ-ขาย แบบภ.พ. 30 ระบบบัญชีแยกประเภท Voucher งบทดลอง และงบการเงิน ให้ อัตโนมัติหลังบันทึกข้อมูลทันที รองรับกับสินค้าประเภทหน่วยนับขนาน สินค้าที่ใช้ Barcode และไม่จำกัดวิธีการคำนวณต้นทุนสินค้าทั้งเข้าก่อน-ออกก่อน(FIFO) หรือ ถัวเฉลี่ย (Average)

manufac2    property2   pay2


menu_11

Posted in โปรแกรมบัญชี and tagged , , , , , , , .