โปรแกรมเงินเดือน

โปรแกรมเงินเดือน

โปรแกรมเงินเดือน Payroll Software บัญชีเงินเดือน HR บริหารงานบุคคล และ ทรัพยากรมนุษย์ พัฒนาจาก Technology ที่ทันสมัย เพื่อการประมวลผลอย่างรวดเร็ว โปรแกรมเงินเดือน สำหรับ HR เพื่อการบริหารงานบุคคล และ Pay roll Software ที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นบทบาทที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร เพราะต้องการ จัดการ ให้ระบบการทำงานประจำวันที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย การใช้โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป และโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยังสามารถใช้ระบบการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ จึงถือเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จได้ 

 

โปรแกรมเงินเดือน

โปรแกรมเงินเดือน

โปรแกรมเงินเดือน

โปรแกรมเงินเดือน

โปรแกรมเงินเดือน

โปรแกรมเงินเดือน

 

โปรแกรมเงินเดือน Payroll Software บัญชีเงินเดือน HR บริหารงานบุคคล สนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กรให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนี้

  1. การลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
  2. การประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆ เพราะไม่เพียงช่วยให้ HR เป็นอิสระจากงานด้านธุรการเท่านั้นแต่
    ยังช่วยยกระดับการทำงานของบุคลากรในองค์กร
  3. การบริหารจัดการบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ (Talent Management)
  4. การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลากร (Human Resource Development :HRD)
  5. การเพิ่มผลงานของบุคคลากร (Human Performance Enhancement : HPE)

 

KeyBenefit_01    KeyBenefit_03    KeyBenefit_05


menu_11

Posted in โปรแกรมเงินเดือน and tagged , , , , , , , , .